Наказ № 557 Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

інекономрозвитку України)

 

Н А К А З

30.03.2016                                                                                                           № 557

(зі змінами від 12.04.2016 № 676)

Київ  

Про затвердження Примірного положення про

тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 8 та частини п’ятої статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон)
НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Примірне положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), що додаються:
 2. Рекомендувати замовникам під час розроблення положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) керуватися Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженим цим наказом.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 
Міністр                                                                              А. АБРОМАВИЧУС
 3301

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

від 30.03.2016 № 557

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)

І. Загальні положення

 1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету та уповноваженої особи (осіб), а також їх права, обов’язки та відповідальність.
1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
1.3. Уповноважена особа (особи) − службова, посадова та інша фізична особа замовника, визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом на підставі власного розпорядчого рішення або трудового договору (контракту).
1.4. Замовником не може бути одночасно визначено відповідальними за організацію та проведення одних і тих самих процедур закупівель тендерний комітет та уповноважену особу (осіб).
1.5. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
1.6. Метою діяльності уповноваженої особи (осіб) є організація та проведення процедур закупівлі в інтересах замовника на засадах об’єктивності та неупередженості.
1.7. Комітет і уповноважена особа (особи) у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.
Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника.
2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).
За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.
Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.
У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
здійснення інших дій, передбачених Законом.
2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
2.9. Члени комітету мають право:
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
виносити питання на розгляд комітету;
прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.10. Члени комітету зобов’язані:
брати участь у всіх його засіданнях особисто;
організовувати та проводити процедури закупівель;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.11. Голова комітету:
організовує роботу комітету;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.12. Секретар комітету забезпечує:
ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;
зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.
2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.
2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

ІІІ. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої особи (осіб)

 3.1. Уповноважена особа здійснює діяльність на підставі рішення (наказу) замовника або трудового договору (контракту) у відповідності до норм трудового законодавства.
У разі укладення трудового договору, такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та проведення процедур (процедури) закупівель.
Уповноважена особа (особи) може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання замовником таких повноважень, оформлених відповідно до законодавства.
3.2. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.
3.3. Під час організації та проведення процедур закупівель уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
У разі наявності зазначеного конфлікту уповноважена особа (особи) інформує про це замовника, який приймає відповідне рішення щодо проведення процедури без участі такої особи.
3.4.  Замовник має право визначити одну, двох чи більше уповноважених осіб у залежності від обсягів закупівель.
3.5. У разі визначення однієї уповноваженої особи замовник має право визначити особу, яка буде виконувати обов’язки уповноваженої особи в разі її відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці).
3.6. Уповноважена особа (особи) повинна мати:
вищу освіту;
не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель.
У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі (особам) доцільно орієнтуватися в одному чи декількох питаннях:
в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову кон’юнктуру;
у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються замовником;
у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про закупівлю товарів, робіт і послуг тощо.
3.7. Оплата праці уповноваженої особи (осіб) здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів. Розмір заробітної плати уповноваженої особи (осіб) визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.
3.8. У разі визначення двох і більше уповноважених осіб замовник може прийняти рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та визначити керівника, який організовує роботу такого підрозділу.
3.9. Уповноважена особа (особи) під час виконання своїх функцій керується наступними принципами:
добросовісна конкуренція серед учасників;
максимальна економія та ефективність;
відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівлі;
недискримінація учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій;
запобігання корупційним діям і зловживанням.
3.10. Уповноважена особа (особи):
складає та затверджує річний план закупівель;
здійснює вибір процедури закупівлі;
проводить процедури закупівель;
забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до вимог Закону;
представляє інтереси замовника з питань, пов’язаних із здійсненням закупівель, зокрема під час перевірок і контрольних заходів, розгляду скарг і судових справ;
надає в установлений строк необхідні документи та відповідні пояснення;
аналізує виконання договорів, укладених згідно із Законом;
здійснює інші дії, передбачені Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.
3.11. Уповноважена особа (особи) має право:
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися;
пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель;
ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, оцінки поданих тендерних пропозицій, підготовки проектів договорів тощо;
приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі, та підписувати в межах своєї компетенції відповідні документи;
вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель;
брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними обов’язками уповноваженої особи (осіб);
давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи (осіб);
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
3.12. Уповноважені особа (особи) зобов’язана:
дотримуватися норм чинного законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
організовувати та проводити процедури закупівель;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель;
у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель.
3.13. Уповноважена особа (особи) персонально відповідає:
за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;
за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель.
 
Директор департаменту
регулювання державних закупівель                               О. Є. Стародубцев

Сподобалась стаття?
Приєднуйтесь, щоб отримувати добірки новин про закупівлі, тендери та аукціони раз на місяць!

Неправильний email. Спробуйте, будь ласка, ще раз Виникла помилка. Спробуйте, будь ласка, пізніше

Залишилось тільки підтвердити email %email% — лист із підтвердженням вже чекає у вашій скринці :)

Коментарі (13)

 • Сергій
  26 Листопада 2018, 20:15

  Якщо протокол в допорогових підписав директор чи це законно, як це перевірити, можна на сайті вимогу написати з проханням надати наказ, чи підтвердження,що директор і є відповідальна особа, ( мова йде про комунальний заклад, які проводять допорогові закупівлі за бюджетні кошти). Тобто мене цікавить чому чі на підставі чого підписав протокол розгляду пропозицій директор, а не тендерний комітет або…

  Відповісти
  • Модератор Zakupki.Prom.ua
   17 Грудня 2018, 18:28

   Замовником може бути визначена відповідальна особа за проведення допорогових закупівель, або декілька осіб. Діяльність уповноваженої особи здійснюється на підставі: контракту з замовником; трудового договору; розпорядчого рішення замовника про прийняття на роботу Уповноваженої особи. Для визначення відповідальної особи замовником має бути підготовлена наступна документація: наказ про покладення обов’язків відповідальної особи;положення про порядок здійснення допорогових закупівель.

   Відповісти
 • Ірина
  05 Червня 2019, 15:17

  Скільки членів тендерного комітету повинно бути, якщо це допорогові закупівлі? І чи можна створювати окремий тендерний комітер з 3 осіб на допорогові закупівлі?

  Відповісти
  • Сергій
   16 Квітня 2020, 11:29

   Можна, але на разі вже не актуально. За новим законом з 19.04.20 р. допорогові закупівлі проводяться ВИКЛЮЧНО уповноваженою особою.

   Відповісти
 • Діана
  23 Квітня 2020, 16:27

  Я правильно розумію,уповноважена особа займається всіма закупівлями до 200тис.грн,а Тендерний комітет тільки відкритими торгами?А звіт про укладений договір і переговорну процедуру хто проводить?

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   24 Квітня 2020, 15:05

   Відповідно до нової редакції закону УО займається спрощеними закупівлями. Процедурами закупівель: відкриті торги, переговорна процедура, конкурентний діалог – ТК. Хто буде публікувати звіти сумою до 50 тис грн, вирішує замовник самостійно. УО також може проводити процедури закупівлі (відкриті торги, переговорний, конкурентний діалог). Тобто УО может проводити абсолютно всі закупівлі, а ТК – всі, крім спрощеної закупівлі.

   Відповісти
 • Марина
  24 Квітня 2020, 13:51

  Замовником призначено уповноважено особу, шляхом покладення обовязків на штатного працівника. Чи обовязково повинна бути доплата? Чи може бути доплата працівникові, якщо ця особа військовозобовязана, але згідно ЗУ про запобігання корупції, особи рядового та начальницького складу не можуть займатися будь-якою оплачуваною діяльністю, крім визначених Законом випадків? Чи можна в такому випадку призначати військовослужбовця уповноваженою особою з доплатою або без доплати?

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   28 Квітня 2020, 15:02

   Законом визначено, що уповноважена особа призначається замовником:
   1) шляхом покладення на працівника із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством;
   2) шляхом введення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи;
   3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством.
   Якщо організація керується додатковими нормативно-правовими актами під час організації діяльності працівників, то питання щодо доплати уповноваженій особі необхідно вирішувати з юристами, які мають знання щодо відповідних НПА (в вашому випадку – щодо військовозобов’язаних осіб).

   Відповісти
 • ОляЛя
  27 Травня 2020, 14:17

  доброго дня!скажіть будь ласка якщо на підприємстві існує і ТК і ОУ,то публікувати на майданчику може окремо і голова ТК і УО-заходячи кожен під своїм ключем та розміщуючи закріплений за ним тип закупівлі?

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   29 Травня 2020, 15:41

   Голова ТК і УО можуть працювати одночасно в одному кабінеті. Потрібно просто додати необхідну кількість співробітників в структуру компанії і кожен буде заходити під власним логіном та паролем та, відповідно, публікувати закупівлі, за які відповідає.

   Відповісти
 • Марина
  02 Червня 2020, 14:46

  доброго дня, підскажіть будь ласка, у нас був тендерний комітет який проводив всі закупівлі до 19.04.2020 року, як буди з положенням до цього ТК, вносити зміни, чи створювати нове Положення та новий ТК

  Відповісти
  • Мисев Евгений
   05 Червня 2020, 17:46

   В положенні про ТК мають бути визначені обов’язки та повноваження ТК. Якщо ваше положення не суперечить чинному законодавству, змінювати нічого не потрібно. Проте скоріше за все доведеться вносити зміни оскільки, наприклад, зараз ТД не може бути відповідальний за спрощенні закупівлі. Але все ж таки все залежить від того, як саме у вас прописано положення.

   Відповісти
   • Анонім
    18 Червня 2020, 16:47

    ок

Календар заходів

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6